სივრცითი მოწყობისა და არქიტექტურის განვითარების სამსახური

    ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობისა და არქიტექტურის განვითარების სამსახური  არის მერიის სტრუქტურული ერთეული , რომელიც უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის სივრცითი ტერიტორიული დაგეგმვისა და ქალაქთმშენებლობის დოკუმენტების შემუშავებას , მშენებლობის ნებართვების თაობაზე გადაწყვეტილებების მომზადებას, მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განვითარებისა და კეთილმოწყობის სამუშაოთა დაგეგმვას და ორგანიზებას, მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში რეგულარული სამგზავრო გადაყვანის ორგანიზებას, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე კეთილმოწყობის სამუშაოთა დაგეგმვისა და ინფრასტრუქტურული პროექტების მომზადება -განხორციელებას და შესაბამისი ადგილობრივი შესყიდვების განხორციელებისათვის წინადადებების მომზადებას .

 

სამსახურის სტრუქტურა, ფუნქციები და ამოცანები, იხილეთ დებულებაში.

 

სივრცითი მოწყობისა და არქიტექტურის განვითარების სამსახურის უფროსი

 

ჯემალ სუჯაშვილი

საკონტაქტო ინფორმაცია

მობ: 591 27 63 33  

 

არქიტექტურულ-სამშენებლო საქმიანობის რეგულირების, სივრცითი მოწყობისა და ურბანული განვითარების უფროსი სპეციალისტი

ლელა ფიცხელაური - მობ: 595 90 34 01

 

არქიტექტურულ-სამშენებლო  საქმიანობის რეგულირების, სივრცითი მოწყობისა და ურბანული განვითარების უფროსი სპეციალისტი

ანნა ყამარაული - მობ: 551 11 10 10

გააზიარე