საზოგადოებასთან ურთიერთობისა და საინფორმაციო განყოფილება

განყოფილება ექვემდებარება მერიის ადმინისტრაციულ სამსახურს.

   საზოგადოებასთან ურთიერთობისა და საინფორმაციო განყოფილება დადგენილი წესით უზრუნველყოფს: მერიის ვებგვერდის ადმინისტრირებას,  მერის და მერიის თანამდებობის პირების საქმიანობის საჯაროობას, საჯარო ინფორმაციის პროაქტიული წესით გამოქვეყნებას, საჯარო ინფორმაციის გაცემას, მერიის ურთიერთობას საკრებულოსთან, სახელმწიფო ხელისუფლების ორგანოებთან, დაწესებულებებთან, საწარმოებთან, საზოგადოებრივ და არასამთავრობო ორგანიზაციებთან, მოქალაქეებთან, მუნიციპალიტეტის საინფორმაციო-საკომუნიკაციო სისტემის ფუნქციონირებას,  მერიის სამსახურების მიერ დაგეგმილ ღონისძიებებში თანამონაწილეობას, მოქალაქეთა მიღების ორგანიზებას, შესაბამისი მასალების მომზადებას,  ჟურნალისტების დასწრებას მერიის სხდომებზე, მათთვის სათანადო სამუშაო პირობების შექმნას, მათ ინფორმირებას, საზოგადოებასთან ქმედებითი ურთიერთობების ჩამოყალიბებას.

განყოფილების ფუნქციები და ამოცანები, იხილეთ სამსახურის დებულებაში

საზოგადოებასთან ურთიერთობისა და საინფორმაციო განყოფილების უფროსი

  ნინო გელაძე

  საკონტაქტო ინფორმაცია

  მობ: 577 07 60 35 

   

  საზოგადოებასთან ურთიერთობისა და საინფორმაციო განყოფილების უმცროსი  სპეციალისტი

  ვაჟა აქიაშვილი - მობ: 599 88 34 75

   

  გააზიარე