საბუღალტრო აღრიცხვისა და ანგარიშგების განყოფილება

    საბუღალტრო აღრიცხვისა და ანგარიშგების განყოფილება დადგენილი წესით უზრუნველყოფს: მუნიციპალიტეტის საბუღალტრო აღრიცხვას, ბიუჯეტით გათვალისწინებული ასიგნებების შესაბამისად ხარჯის გაწევას, საფინანსო ოპერაციების წარმოებას, საკასო და ფაქტობრივი ხარჯების აღრიცხვის წარმოებას, ბიუჯეტის შესრულების ანგარიშის, ბალანსის შედგენას და დაწესებულ ვადებში წარდგენას, მუნიციპალიტეტის მიერ აღებული და გაცემული სესხების მართვას, თვითმმართველობის ორგანოების საჯარო მოსამსახურეთა ხელფასების, სამივლინებო ხარჯების და სხვა გადასახდელების გაცემას,  ბიუჯეტის შესრულების შესახებ მიმდინარე და ყოველწლიური ანგარიშების მომზადებას,  მოქმედი კანონმდებლობითა და მუნიციპალიტეტის სამართლებრივი აქტებით განსაზღვრული სხვა ფუნქციების განხორციელებას.


განყოფილება შედის საფინანსო-საბიუჯეტო  სამსახური დაქვემდებარებაში.

განყოფილების ფუნქციები და ამოცანები, იხილეთ სამსახურის დებულებაში

 

საბუღალტრო აღრიცხვისა და ანგარიშგების  განყოფილების უფროსი

 

ანეტა გოგიჩაიშვილი

საკონტაქტო ინფორმაცია

მობ: 599 40 56 90

 

საბუღალტრო აღრიცხვისა და ანგარიშგების  განყოფილების  უფროსი  სპეციალისტი

  • ხატია ფიცხელაური- ტელ: 598 402 508

გააზიარე