მედიკამენტებით უზრუნველყოფა

   ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  დადგენილება N6-ის (18.02.2016) თანახმად  დახმარება გაეწევა სიღარიბის ზღვარს მიღმა მყოფ მოქალაქეებს, რომელთა  სარეიტინგო ქულაა 100000-მდე, პენსიონერებს და ქრონიკულად დაავადებულებს რომლებსაც სამედიცინო ცნობისა (ფორმა 100) და ექიმის დანიშნულების საფუძველზე ესაჭიროებათ მედიკამენტების შეძენა.

  •   წლიური ლიმიტი (წლის განმავლობაში ეტაპობრივად)  ბენეფიციარს განესაზღვრება 250 (ორას ორმოცდაათი) ლარის ოდენობით.

მუნიციპალიტეტში წარმოსადგენი დოკუმენტებია:

ა) განცხადება მუნიციპალიტეტის  მერის სახელზე;

ბ) პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის ასლი;

გ) ცნობა ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ (ფორმა 100);

დ) ექიმის დანიშნულება (მედიკამენტების სახეობა);

ე)  აფთიაქის მიერ გაცემული ხარჯთაღრიცხვა და ანგარიშ-ფაქტურა;

ვ) ცნობა სოციალურად დაუცველი ოჯახების ერთიან ბაზაში რეგისტრაციისა და სარეიტინგო ქულის შესახებ.

გააზიარე