გარე რეკლამის განთავსების ნებართვა

  ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 26 ივნისის დადგენილება №23 ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე რეკლამის განთავსების ნებართვის შემოღებისა და გარე რეკლამისგანთავსების ნებართვის მიღების წესის დამტკიცების შესახებ 

   

 ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №29 „ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე რეკლამის განთავსების ნებართვის შემოღებისა და გარე რეკლამისგანთავსების ნებართვის მიღების წესის დამტკიცების შესახებ“ ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 26 ივნისის №23 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

გააზიარე