დაარეგისტრირე საბავშვო ბაღში

 

რეგისტრაცია ხდება ფილიალებში (ბაგა- ბაღებში),მშობლის ან მეურვის განცხადების საფუძველზე, დირექტორების მიერ.

რეგისტრაციისთვის საჭიროა:

  • ბავშვის დაბადების მოწმობის დედანი და ასლი (დედანი მოგვიანებით მშობელს უბრუნდება)
  • ბავშვის ჯანმრთელობის ცნობა
  • მშობლების პირადობის მოწმობის ასლები
  • ორი ფოტოსურათი
  • სოციალურად დაუცველის მოწმობა იმ შემთხვევაში,თუ ოჯახი სოციალურად დაუცველია
  • შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე  ბავშვის შემთხვევაში ფორმაN100 ან ფორმა N50 და სამედიცინო დაწესებულებიდან გაცემული შესაბამისი რეკომენდაცია საბავშვო ბაგა-ბაღის ჩართვის თაობაზე
გააზიარე