დაგეგმე ბიუჯეტი

პრიორიტეტი 2017 ფაქტი
სულ ბიუჯეტი: 5062.0 ¢
განათლება 13.73% %
გარემოს დაცვა 12.29% %
დასვენება, კულტურა და რელიგია 9.68% %
საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები 28.68% %
საბინაო კომუნალური მეურნეობა 4.87% %
საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 0.00% %
სახელმწიფო მომსახურება 26.10% %
სოფლის მეურნეობა 0.00% %
სხვა 0.00% %
ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვა 3.80% %
ასათვისებელია: 5062.0 ¢