ბრძანება გუდაურში შპს ,,საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიის” საკანალიზაციო სისტემისა და ჩამდინარე წყლების გამწმენდი ნაგებობების მშენებლობასა და ექსპლუატაციაზე გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების გაცემის შესახებ

7 May, 2019

 საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2019 წლის 02 მაისის N 2-379  ბრძანება გუდაურის მუნიციპალიტეტში შპს ,,საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიის” საკანალიზაციო სისტემისა და ჩამდინარე წყლების გამწმენდი ნაგებობების მშენებლობასა და ექსპლუატაციაზე გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების გაცემის შესახებ

გააზიარე