საქართველოს ბიზნესომბუდსმენი

    ბიზნესომბუდსმენი ზედამხედველობს საქართველოს ტერიტორიაზე პირის მიერ სამეწარმეო საქმიანობის განხორციელებასთან დაკავშირებული უფლებებისა და კანონიერი ინტერესების დაცვას, ავლენს ადმინისტრაციული ორგანოს მიერ ამ უფლებებისა და კანონიერი ინტერესების დარღვევის ფაქტს და კანონით დადგენილი წესით ხელს უწყობს პირის დარღვეული უფლებების აღდგენას.

   პირის მიერ სამეწარმეო საქმიანობის განხორციელებასთან დაკავშირებული უფ­ლებე­ბისა და კანონიერი ინტერესების დაცვას ბიზნესომბუდსმენი ახორციელებს:

  • ინდივიდუალურ და ერთობლივ განცხადებებზე რეაგირებით;
  • საქართველოს კანონმდებლობაში და პრაქ­ტი­კაში ხარვეზების გამოვლენით;
  • საინფორმაციო-საკონსულტაციო საქმიანობის განხორციელებით.

 

ბიზნესომბუდსმენი უფლებამოსილია თავისი კომპეტენციის ფარგლებში:

  • ადმინისტრაციული ორგანოდან გამოითხოვოს და მიიღოს ინფორმაცია/დოკუმენტი, გარდა კანონით გათვალისწინებული შემთხვევებისა;
  • ადმინისტრაციულ ორგანოსთან გააფორმოს შეთანხმება ინფორმაციის/დოკუმენტის გაცვლისა და თანამშრომლობის შესახებ;
  • სამსახურებრივი საჭიროებისათვის განმარტების/დასკვნის მისაღებად მიმართოს სპეციალისტს, სამეცნიერო ან/და საგანმანათლებლო დაწესებულებას;
  • შექმნას სამუშაო ჯგუფი, რომლის შემადგენლობაში შეიძლება იყვნენ ადმინისტრაციული ორგანოს და კერძო სექტორის წარმომადგენლები;
  • ცალკეულ შემთხვევებში საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში შეასრულოს სასამართლოს მეგობრის (Amicus Curiae) ფუნქცია.

 

დამატებითი ინფორმაციისთვის ეწვიეთ საქართველოს ბიზნესომბუდსმენის ვებ-გვერდს

Share page